Положення про ревізійну комісію

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

“____________________” (будинку м.Київ, вул Дегтярівська, 25А, корпус 1)

Затверджено

загальними зборами

ОСББ “_____________”

Протокол № _____

від «____»__________201_р.

 

Положення про ревізійну комісію ОСББ “______________”

П Р О Е К Т
(постійно редагується та доповнюється)

Чинне положення регулює питання діяльності ревізійної комісії Об’єднання cпіввласників багатоквартирного будинку «______________»будинку м.Київ, вул Дегтярівська, 25А, корпус 1 (далі ОСББ), що віднесені до п. 4.16. Статуту або не врегульовані Статутом ОСББ.

 1. Загальні положення

– Рішення, рекомендації, висновки ревізійної комісії є обов’язковими до виконання для правління ОСББ, голови, після затвердження акту ревізії загальними зборами ОСББ;

– Ревізійна комісія несе відповідальність за своєчасне інформування загальних зборів ОСББ і достовірність наданої інформації про фінансово-господарську діяльность ОСББ;

– На підставі рішення загальних зборів, оформленого в установленому порядку, ОСББ може звернутися до аудитора, для ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ, заздалегідь затвердивши розмір оплати такої ревізії;

– У своїй діяльності ревізійна комісія ОСББ керується Цивільним, Господарським, Житловим і іншими кодексами України, Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», іншим чинним законодавством України, Статутом об’єднання, даним Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами та рішеннями Загальних зборів членів об’єднання;

– Розміри і порядок отримання членами ревізійної комісії винагороди встановлюється загальними зборами членів ОСББ.

 1. Створення ревізійної комісії

2.1. Вимоги до кандидата в члени ревізійної комісії ОСББ:

– Кандидатом в члени ревізійної комісії ОСББ може бути власник (співвласник) житлового або нежитлового приміщення будинку по вул Дегтярівська, 25А, корпус 1 в м.Київ, який має бажання і дає свою згоду на здійснення контролюючих функцій ОСББ від імені усіх власників житлового комплексу. Це має бути відповідальна, ініціативна особа, віком старше 21 року, з вищою освітою, яка раніше не була притягнута до кримінальної або адміністративної відповідальності за злочини чи порушення у сфері господарсько-фінансової діяльності, що викликає повагу у інших власників житлового комплексу, що має час і бажання для проведення суспільно-корисної роботи.

2.2. Чергові вибори членів ревізійної комісії здійснюються на щорічних чергових загальних зборах членів ОСББ.

2.3. Позачергові вибори членів ревізійної комісії здійснюються на щорічних чергових загальних зборах членів ОСББ або на позачергових загальних зборах та відбуваються за умов:

– подання чинним членом ревізійної комісії заяви до правління ОСББ про вихід із складу членів ОСББ та/або членів ревізійної комісії за власним бажанням;

– настанням умов, які передбачені Статутом ОСББ.

2.4. Члени ревізійної комісії обираються з числа власників (співвласників) приміщень житлового комплексу на загальних зборах у кількості не менше 3 (трьох) осіб від усього житлового комплексу.

2.5. Термін повноважень члена ревізійної комісії починається у день його обрання. Повноваження члена ревізійної комісії тривають до дня складання ним повноважень за власним бажанням або до дня припинення його повноважень загальними зборами ОСББ або за рішенням ревізійної комісії та правління ОСББ.

2.6 . Членом ревізійної комісії ОСББ може бути тільки член ОСББ.

2.7. Член ревізійної комісії не може бути одночасно членом правління ОСББ.

2.8. Дострокове відкликання члена ревізійної комісії відбувається також за рішенням ревізійної комісії та правління ОСББ у разі:

– Втрати права власності на квартиру або приміщення в житловому комплексі;

– Неможливості виконання або невиконання ним своїх обов’язків, недотримання вимог чинного законодавства та Статуту ОСББ;

– Документально підтвердженого заподіяння майнової шкоди ОСББ при виконанні покладених на нього обов’язків.

2.9. Рішення про дострокове відкликання члена ревізійної комісії приймається 2/3 членів ревізійної комісії або правління ОСББ одночасно.

 1. Права ревізійної комісії

3.1. Ревізійна комісія має право:

– Проводити ревізію фінансово-господарської діяльності ОСББ за будь-який період роботи ОСББ за своїми планами перевірок;

– Вивчати всі організаційні та розпорядчі документи ОСББ;

– Вивчати всі документи про фінансово-господарську діяльность ОСББ;

– Проводити інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей ОСББ;

– Обстежити обсяги, якість і обгрунтованість ціни ремонтно-будівельних робіт, наданих послуг;

– Перевіряти фінансову обгрунтованість та собівартість тарифів на утримання будинку, будівель і прибудинкової території;

– Перевіряти розрахунки ОСББ з власниками житлових і нежитлових приміщень;

– Вимагати письмових пояснень від посадових осіб ОСББ з питань фінансово-господарської діяльності;

– Залучати фахівців для консультацій, в тому числі і на платній основі за рішенням загальних зборів;

– За рішенням загальних зборів отримувати відповідну оплату за ревізію фінансово- господарської діяльності ОСББ ;

– Скликати позачергові загальні збори членів ОСББ або ініціювати проведення позачергового засідання правління ОСББ.

– Ревізійна комісія має й інші права передбачені цим Положенням для повної, своєчасної та об’єктивної перевірки фінансово-господарської діяльності ОСББ.

 1. Обов’язки ревізійної комісії

4.1. Члени ревізійної комісії зобов’язані володіти знаннями про:

– Методи і техніку перевірки бухгалтерської та податкової документації;

– Порядок висвітлення результатів ревізії;

– Методах аналізу господарської та фінансової діяльності ОСББ;

– Податковому законодавстві України.

4.2. Ревізійна комісія зобов’язана перевірити наявність:

– Оригіналів статутних та реєстраційних документів ОСББ печаток, штампів;

– Оригіналів усіх господарських договорів та додатків до них як діючих, так і тих, по яких не минули строки позовної давності;

– Оригіналів реєстраційних документів у пенсійному фонді, податковій інспекції, фонді соціального страхування та інших фондах;

– Технічних паспортів на ліфти, вимірювальні прилади витрати теплової енергії, води, газу, електричної енергії, інше обладнання, експлуатація якого без наявності технічних паспортів не допускається;

– Акт прийому-передачі житлового комплексу з балансу на баланс;

– Технічний паспорт на будинок, будови, що входять до складу житлового комплексу;

– Акт державної комісії про введення житлового будинку в експлуатацію;

– Оригіналів протоколів загальних зборів, засідань правління та актів ревізійної комісії;

– Оригіналів наказів з особового складу та кадрове діловодство;

– Облік членів ОСББ.

4.3. Ревізійна комісія зобов’язана перевірити (бухгалтерський, податковий облік) по завершенню балансового року.

4.4. Ревізія проводиться обов’язково :

– при зміні керівника та/або бухгалтера ОСББ;

– за письмовою вимогою голови, найнятого на договірних засадах керуючого;

– на вимогу правління ОСББ, оформленого протоколом засідання правління;

– за рішенням загальних зборів.

4.5. Терміни проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ на підставі пункту 4.3. цього Положення, не можуть перевищувати 30 календарних днів.

4.6. Про результати ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ складається акт (за формою Додатка 1 до даного Положення), і в триденний термін один примірник акта передається заінтересованій особі органу Об’єднання. Про результати ревізії комісія інформує загальні збори членів ОСББ.

4.7. У разі встановлення фактів порушень посадовими особами ОСББ законодавства України, зловживань службовим становищем, нецільового використання коштів ОСББ або інших дій, що призвели або таких, що можуть призвести до заподіяння шкоди майну чи інтересам ОСББ, ревізійна комісія зобов’язана негайно повідомити про це правління ОСББ і ініціювати скликання загальних зборів членів ОСББ.

4.8. Ревізійна комісія зобов’язана передати на зберігання в ОСББ один екземпляр будь-якого акту ревізії.

 1. Об’єкти і етапи ревізійного контролю

5.1. Робота ревізійної комісії пов’язана зі всебічної, глибокої документальної перевірки господарської та фінансової діяльності ОСББ.

5.2. Мета ревізії – отримати достовірну і повну фінансову інформацію про стан контрольованого об’єкта.

5.3. Перед ревізійною комісією ставиться завдання – запобігати або виявляти господарські та фінансові порушення, факти безгосподарності та марнотратства і т.п.

5.4. Проведення ревізії і контролю нерозривно пов’язане з оцінкою стану бухгалтерського і податкового обліку.

5.7. У роботі ревізійної комісії виділяються етапи:

– Підготовчий;

– Проведення ревізії та контролю;

– Обробки отриманих матеріалів;

– Складання акту ревізії;

– Обговорення результатів ревізії та контролю, виконання рішень загальних зборів, правлінням, головою та/або керуючим ОСББ.

5.10. Ревізійні перевірки ОСББ проводяться не частіше 2 (двох) разів за 1 (один) календарний рік. Термін проведення ревізії може бути продовжений за рішенням голови ревізійної комісії до 10 днів, у зв’язку з виявленими фактами зловживань, розкрадань і нанесеним матеріальним збитком.

5.11. При підготовці аналітичної записки та акта ревізії необхідно об’єктивно висвітлювати результати ревізії, сформулювати висновки та пропозиції. Якщо в результаті ревізійної перевірки, виявлено порушення та зловживання, то завершальним етапом роботи ревізійної комісії є контроль за виконанням рішень.

 1. Взаємодія ревізійної комісії з керівними органами ОСББ

7.1. Ревізійна комісія для проведення планових щорічних перевірок письмово доводить до відома голови ОСББ про обсяги і терміни перевірки та визначає перелік документів, які зобов’язаний надати голова ОСББ ревізійної комісії. Термін надання головою ОСББ документів, що запитуються, не може перевищувати десяти робочих днів.

7.2. При проведенні позапланових перевірок за окремими статтями фінансово-господарської діяльності, керівник ОСББ зобов’язаний надати всі наявні документи негайно.

7.3. Розпорядок роботи ревізійної комісії встановлює голова ревізійної комісії за погодженням з членами комісії.

7.4. Обсяг позапланових перевірок встановлює сама ревізійна комісія, обсяг перевірок на підставі подпунктів 3, 4, 5 пункту 4.4. цього Положення визначається заявником.

7.5. Ревізійна комісія при проведенні ревізії не підконтрольна і не підзвітна правлінню, голові ОСББ або його членам.

7.6. До підписання акта ревізійної комісії члени комісії не мають право розголошувати інформацію, отриману в результаті перевірки чи висловлювати свою думку про результати фінансово-господарської діяльності ОСББ.

7.7. Ревізійна комісія підконтрольна і підзвітна тільки загальним зборам членів ОСББ.

7.8. Робота ревізійної комісії оплачується членами ОСББ. Розмір оплати кожному члену ревізійної комісії при проведенні ревізії одного балансового року встановлюється загальними зборами ОСББ.

 1. Порядок роботи ревізійної комісії

8.1. Ревізійна комісія простою більшістю зі свого складу обирає голову ревізійної комісії, про що складається відповідний протокол. Голова ревізійної комісії без доручення, представляє ревізійну комісію у взаємодії з органами управління ОСББ.

8.2. Ревізійна комісія проводить засідання по необхідності, але не рідше, ніж 1 раз на шість місяців.

8.3. Дата проведення засідання та порядок денний повідомляються членам комісії не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати засідання під розпис, крім випадків, коли дата проведення наступного засідання була визначена на попередньому.

8.4. Ревізійна комісія для проведення організаційної та підготовчої роботи обирає секретаря з числа членів комісії.

8.5. Ревізійна комісія вважається правочинною приймати рішення, коли на засіданні присутні всі члени комісії.

8.6. На засіданнях ревізійної комісії головуючим є голова цієї комісії, або за його дорученням – член ревізійної комісії.

8.7. Ревізійна комісія на своїх засіданнях розглядає та приймає рішення з наступних питань:

– Затвердження ревізійного Акта згідно проведених перевірок;

– Матеріалів, що дають підстави для проведення службових розслідувань;

– Проведення службових розслідувань за конкретними фактами;

– Дотримання Статуту та інших документів ОСББ;

– Контрольно-ревізійної діяльності.

8.8. Кожен член комісії має при голосуванні один голос.

8.9. Усі рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів.

8.10. Секретар веде протокол засідання.

8.11. Засідання ревізійної комісії оформлюються протоколами, які мають бути підписані всіма членами ревізійної комісії та головою Правління.

8.12. Члени Ревізійної комісії, не згодні з рішенням комісії, мають право висловити окрему думку, яка вноситься до протоколу і оголошується на загальних зборах членів ОСББ.

8.13. Протоколи Ревізійної комісії повинні бути доступні публічно на офіційному вебсайті ОСББ.

8.14. Планова ревізія діяльності Правління ОСББ здійснюється ревізійною комісією один раз на рік у період з першої до останньої суботи березня. За результатами планової ревізії складається акт, який підписується усіма членами ревізійної комісії.

8.15. Ревізійна комісія після перевірки передає один примірник затвердженого акту правлінню ОСББ, яке вносить його зі своїми поясненнями на розгляд загальних зборів.

8.16. Позапланова ревізія діяльності Правління ОСББ здійснюється комісією з ініціативи зборів представників від ОСББ, або за рішенням загальних зборів.

8.17. Розподіл обов’язків між членами ревізійної комісії, розпорядок роботи комісії встановлює голова комісії.

8.18. При необхідності ревізійна комісія може залучати до ревізії фінансово-господарської діяльності фахівців, у тому числі на платній основі, за рішенням членів загальних зборів. Оплата праці залучених спеціалістів проводиться ОСББ за письмовим зверненням голови ревізійної комісії в правління ОСББ, в межах коштів, затвердженими загальними зборами членів ОСББ в кошторисі витрат ОСББ на такі цілі.

8.19. За результатами позапланової ревізії складається акт, що підписано всіма членами ревізійної комісії. Акт оприлюднюється впродовж тижня з дати закінчення ревізії через повідомлення зборів представників ОСББ та є невід’ємним додатком до протоколу наступних загальних зборів членів ОСББ.

8.20. Акт вважається оформленим належним чином, якщо його підписали усі члени ревізійної комісії. Акти, які не підписала вся кількість членів ревізійної комісії, вважаються не оформленими і юридичної сили не мають.

 1. Введення в дію акта ревізійної комісії

9.1. Якщо в результаті перевірки фінансово-господарської діяльності комісія встановлює факти порушень чинного законодавства, що призвели або можуть призвести до заподіяння шкоди майну чи інтересам ОСББ, ревізійна комісія зобов’язана зібрати загальні збори членів ОСББ.

9.2. На загальних зборах членів ОСББ голова ревізійної комісії або будь-який член комісії, який підписав акт, доповідає зборам зміст акта ревізійної комісії та дає пояснення про хід проведення ревізії, висновках і рекомендаціях ревізійної комісії.

9.3. Якщо загальні збори не менш як ⅔ присутніх членів не висловили своїх суттєвих зауважень, то акт вступає в дію з дати його підписання усіма членами ревізійної комісії. У разі висловлення загальними зборами суттєвих зауважень до акту ревізійної комісії, він направляється на доопрацювання до ревізійної комісії в термін до 10 днів. Висновки та рекомендації, викладені в акті, обов’язкові до виконання правлінням та головою ОСББ.

9.4. Загальні збори членів ОСББ може внести зміни до розділів «Висновки» і «Рекомендації» акта ревізії. У такому випадку, розділи акта ревізії – «Висновки» і «Рекомендації», обов’язкові до виконання з урахуванням внесених змін.

 1. Прикінцеві положення

10.1. Акти ревізійної комісії підлягають зберіганню в архіві ОСББ протягом 10 років.

10.2. Звіт про виконання висновків і рекомендацій актів ревізійної комісії дає правління ОСББ перед загальними зборами членів ОСББ.

10.3. Ревізійна комісія має право перевірити виконання рішення загальних зборів за результатами ревізії.

 

Голова загальних зборів : _____________________________________

/Підпис/ /ПІБ/

Секретар загальних зборів: __________________ _____________________

/Підпис/ /ПІБ/

Додаток 1

АКТ ревізії фінансово-господарської діяльності

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

«______________________»

 

за період з _______________ 20__ р. по ______________ 20__ р.

Ревізійна комісія, що діє на підставі Статуту «_____________» Положення про ревізійну комісію _____________________________________________________________________ (вказати причину ревізії відповідно до п. 4.4. Положення) від ______ до __________ у складі :

Голови комісії _____________________________________________ ,

(Прізвище І.Б.)

та членів комісії:

1._______________________________________________________________

(Прізвища І.Б. членів комісії)

2.____________________________________________________________

(Прізвища І.Б. членів комісії)

3._______________________________________________________________

(Прізвища І.Б. членів комісії)

4._______________________________________________________________

(Прізвища І.Б. членів комісії)

5._______________________________________________________________

(Прізвища І.Б. членів комісії)

провели _________________________________ перевірку фінансово- господарської

(планову, позапланову)

діяльності ОСББ «__________________».

 1. Перелік операцій що перевіряються, виконання договорів, наявності документів, використання коштів і т.і. 1._______________________________________________________________ 2._______________________________________________________________ 3._______________________________________________________________ 4._______________________________________________________________
 1. Перелік документів, запитуваних ревізійною комісією від керівника ОСББ.

1.______________________________________________________________

 1. ______________________________________________________________
 2. ______________________________________________________________
 3. ______________________________________________________________

 

 1. Перелік наданих документів:

1.______________________________________________________________

 1. ______________________________________________________________
 2. ______________________________________________________________
 3. ______________________________________________________________
 1. Висновки: ______________________________________________________________________________________________________________________________________
 1. Рекомендації: ______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Дата «_____»___________201_р.

 

Голова комісії: ________________________________________________________

(підпис) (ПІБ)

Члени комісії: _________________________________________________________

(підпис) (ПІБ)

_________________________________________________________

(підпис) (ПІБ)

_________________________________________________________

(підпис) (ПІБ)

_________________________________________________________

(підпис) (ПІБ)

_________________________________________________________

(підпис) (ПІБ)

* * *
Запрошуємо до обговорення на нашу сторінку в мережі Facebook